Takk for at du ønsker å opprette en kunstnerkonto hos artify.no
start
 
Hva er ditt fornavn? *

 
Velg din kunstform


 
Vilkår

ARTIFY.NO
GENERELLE BETINGELSER

1 OM ARTIFY.NO OG KOMMISJONSFORHOLDET
ARTIFY.NO er en markedsplass som gir kunstner anledning til å formidle verkene sine til kjøpere via nettsiden www.Artify.no. ARTIFY.NO eies og drives av ARTIFY AS. Avtalen om bruk av ARTIFY.NO innebærer i all hovedsak at kunstner skal markedsføre egen kunst på ARTIFY.NO. Overfor kunder på ARTIFY.NO skal Artify AS selge kunstnerens kunst i eget navn, men for Kunstnerens regning og risiko. Forholdet mellom Artify AS og Kunstneren er følgelig et kommisjonsforhold, hvoretter Artify AS er kommisjonær og Kunstneren er kommittent. Kunstner sørger for pakking og transport av Kunstners varer solgt via ARTIFY.NO. Eventuell oppfølging av det enkelte kjøp (for eksempel håndtering av angrerett, reklamasjoner, kjøpshjelp osv.) håndteres av Artify.no AS på Kunstners vegne, men for Kunstners regning og risiko. I tillegg håndterer Artify.no AS betalingstransaksjonen og avregning av provisjon på vegne av Kunstner, og kan dessuten tilby andre tilleggstjenester etter nærmere avtale. En nærmere beskrivelse av ARTIFY.NO finnes på www.Artify.no

2 PARTENES FORPLIKTELSER
2.1 Artify.no AS’ forpliktelser som kommisjonær

Artify.no AS skal:
(a) Gjennom ARTIFY.NO selge Kunstners varer i eget navn men for Kunstners regning og risiko.
(b) Levere tilgang til ARTIFY.NO i overensstemmelse med Kunstneravtalen og disse generelle betingelsene. 
(c) Utføre reklamasjonshåndtering på Kunstners vegne for Kunstners regning og med slik bistand fra Kunstner som Artify.no AS måtte be om.
(d) Håndtere returer på vegne av Kunstner, herunder bruk av angrerett og andre returer (for eksempel bytte).
(e) Gi brukerne av ARTIFY.NO kundeservice slik Artify AS finner mest hensiktsmessig. 

2.2 Kunstners forpliktelser som kommittent

Kunstner skal:
(a) Markedsføre og vedlikeholde verkene sine på ARTIFY.NO ved å presentere verkene på avtalte måter i forhold til tekster og bilder. 
(b) Ha direkte kontakt med kundene dersom kundene eller Artify AS ønsker det eller tar initiativ til det.
(c) Bistå Artify AS i all reklamasjonshåndtering, for eksempel undersøkelser, vurderinger, reparasjoner og tvister med kunder.
(d) Bistå ARTIFY.NO/Artify AS med enhver forespørsel de måtte ha i tilknytning til gjennomføringen av avtalen. 
(e) Ved spørsmål rettet til Artify AS av kunder, som krever spesifikk kunnskap om Kunstners produkter for å besvares, plikter Kunstner å gi Artify AS slik informasjon som gjør at Artify AS kan besvare spørsmålet.
(f) Gi hurtig respons på henvendelser fra Artify AS eller kunder. Slik respons skal alltid gis innen slik eventuell frist som Artify AS setter. 

3 KONTROLL AV KUNSTNER

Ved inngåelse av Kunstneravtalen og så lenge Kunstneravtalen løper skal følgende være oppfylt:

a) Kunstner rapporterer selv omsetning i egen selvangivelse.
b) Samtlige av Kunstners verk skal være lovlig omsettelige i Norge.

Artify.no AS kan til enhver tid kontrollere at ovennevnte krav er oppfylt. Brudd på ett eller flere av kravene medfører rett for Artify.no AS til å heve Kunstneravtalen. 

4 ANSVAR 

Artify.no AS vil etter omstendighetene kunne være direkte ansvarlig overfor brukerne av ARTIFY.NO for salget og markedsføringen av Kunstners varer via ARTIFY.NO. For å sikre en best mulig brukeropplevelse er Partene enige om at Artify.no AS uansett skal påta seg et slikt ansvar. Kunstner og Artify AS er på sin side enige om at Artify AS ikke skal løpe noen form for økonomisk risiko forbundet med at Artify AS er ansvarlig eller påtar seg ansvar overfor brukerne av ARTIFY.NO for markedsføring og salg av Kunstners varer. 

Dette innebærer at Kunstner forplikter seg til å dekke enhver kostnad og ethvert tap som Artify AS påføres som følge av at Artify AS gjøres ansvarlig for eller påtar seg ansvar overfor kunden for markedsføring og salg av Kunstners produkter. Kostnad og tap kan eksempelvis oppstå som følge av at Kunstners varer er mangelfulle eller forsinkede, og omfatte (uten å være begrenset til):

- Erstatningsansvar- Kostnader til reparasjon eller omlevering
- Kostander til eksperter og rådgivere (for eksempel sakkyndige og juridisk bistand)
- Saksomkostninger
- Inndrivelseskostnader ved manglende betaling

5 PROVISJON OG BETALING M.V.

Artify AS mottar betaling fra kunden på vegne av Kunstner. Etter 14 dager eller når angrefristene utgått sender Artify AS en oppstilling over omsetningen av Kunstners varer på ARTIFY.NO , fratrukket 20% provisjon. Dersom Artify AS foretar tilbakebetalinger til kunder (for eksempel som følge av angrerett eller reklamasjoner) går dette til fradrag i oppgjøret for samme måned eller senere måneder. Slike fradrag spesifiseres. Artify AS kan for øvrig motregne ethvert krav de måtte ha mot Kunstner i senere oppstillinger og fakturaer fra Kunstner. Eventuelle integrasjoner mellom Kunstner og ARTIFY.NO sine systemer avtales særskilt mellom partene.
 

6 REGLER FOR KUNSTNERS BRUK AV MARKEDSPLASSEN

Bruk av standard kjøpsvilkår: ARTIFY.NO benytter standard vilkår for kjøpsvilkår for alle salg som skjer via ARTIFY.NO. Kunstner er kjent med og samtykker til at alle salg via ARTIFY.NO skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende kjøpsvilkårene for ARTIFY.NO, og at Kunstner er forpliktet overfor Artify AS i samme utstrekning som Artify AS i henhold til kjøpsvilkårene og bakgrunnsretten er forpliktet overfor kundene som bruker ARTIFY.NO.

Angivelse av priser og varens egenskaper: Kunstner skal alltid oppgi fullstendig pris som kunden må betale, inklusiv mva. Fraktkostnader legges til pris etter at kunden har gjort transportvalg, og baserer seg på de data Kunstner har lagt inn om varen og forsendelsesmåte. Dersom kunden belastes for lave fraktkostnader som følge av feil informasjon på F-PAKK, plikter Kunstner å dekke dette etter krav fra Artify AS. 

7 BEHANDLING AV KUNDENS PERSONOPPLYSNINGER

Alle opplysninger om kunden som kunden oppgir i forbindelse med bruk av ARTIFY.NO eies av Artify AS, og kan brukes av Artify AS i overensstemmelse med nærmere avtale mellom kunden og Artify AS. Kunstner vil få overført nødvendige kundeopplysninger for å håndtere leveranse og eventuell support til kunden, men kan ikke bruke opplysningene utover dette. 

8 EKSKLUSIVITET

Kunstner kan ikke benytte ARTIFY.NO til å lenke til eller på annen måte henvise brukerne av ARTIFY.NO til alternative salgskanaler for kjøp av varer som Kunstner selger via ARTIFY.NO. 

9 TILGJENGELIGHET OG ANSVARSBEGRENSNING

Artify AS gjør sitt beste for at ARTIFY.NO skal være tilgjengelig mest mulig uavbrutt. Planlagt nedetid som følge av oppgraderinger eller annet vil fortrinnsvis bli lagt til tider som medfører minst mulig ulempe for kundene og Kunstner. Planlagt nedetid vil om mulig bli varslet Kunstner i forkant. 

Artify AS er ikke ansvarlig overfor Kunstner for eventuelle tap eller annen ulempe som Kunstner måtte bli påført som følge av at ARTIFY.NO er utilgjengelig for kunder eller Kunstner eller for øvrig som følge av Artify AS’ mislighold av avtaleforholdet. Denne begrensningen gjelder ikke ved Artify AS’ grove eller forsettlige mislighold.

Kunstner står ikke ansvarlig for merkostnader påført Kunstner som følge av IT-messige feil eller andre interne forhold på ARTIFY.NO. Eksempel: Skulle systemet gjøre en feil mht antall enheter som ble solgt i forhold til enhets kostpris( 5 stk ble solgt til prisen av 1 stk), står ikke kunstner ansvarlig for dette hvis Artify AS ikke sikrer seg mot dette ovenfor systemtilbyder eller løser dette mot kjøper. Eventuell samlet årlig erstatningsplikt som måtte oppstå for Artify AS på tross av ovennevnte begrensninger skal ikke overstige et beløp tilsvarende seks (6) måneders gjennomsnittlig vederlag fra Kunstner til Artify AS. 

10 IMMATERIELLE RETTIGHETER

Denne avtalen medfører ingen overdragelse av immaterielle rettigheter mellom Partene. 

Artify.no AS kan som kommisjonær bruke Kunstners varemerker og produkter i sin markedsføring av ARTIFY.NO, herunder også i promotering av ARTIFY.NO. Så lenge Kunstner har en gyldig Kunstneravtale med Artify AS om bruk av ARTIFY.NO kan Kunstner i sin markedsføring omtale ARTIFY.NO som markedsføringskanal. Ytterligere bruk av varemerket ARTIFY.NO må avtales særskilt. Kunstner har ikke rett til å bruke andre varemerker tilhørende Artify AS uten etter særskilt avtale.

Det er Kunstners ansvar at materiale (herunder tekst, bilder, lyd, video m.v.) som benyttes av Kunstner på ARTIFY.NO ikke bryter med noen tredjeparts rettigheter. Kunstner plikter å holde Artify AS skadesløs for ethvert krav som måtte bli rettet mot Artify AS som følge av påstått eller konstatert brudd på tredjeparts rettigheter. 

11 KONFIDENSIALITET

Denne Avtalen og all informasjon som Partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen skal behandles som konfidensiell og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig forhåndssamtykke fra den annen part.

12 VARIGHET OG OPPSIGELSE

Denne Avtalen gjelder fra signering, og løper til den sies opp av en av Partene. 

Avtalens betingelser skal gjennomgås og eventuelt reforhandles årlig innen utgangen av mai. Dersom partene ikke kommer til enighet om nye betingelser kan hver av partene si opp avtalen med 30 dagers varsel. 

Hver av Partene kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom den annen part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, herunder om den annen part går konkurs, innstiller sine betalinger eller innleder gjeldsforhandlinger. Som vesentlig mislighold som gir Artify AS rett til å si opp Avtalen umiddelbart regnes i tillegg til ovennevnte blant annet:
(a) Gjentatte klager fra kjøpere av Kunstners varer til Kunstner eller Artify AS;
(b) At Kunstners omdømme, profil, produkter, tjenester osv. etter Artify AS syn medfører eller kan medføre en omdømmemessig belastning for Artify AS, ARTIFY.NO overdragelse

Ingen av Partene kan overdra Kunstneravtalen helt eller delvis uten etter skriftlig samtykke fra den annen part. Alle meddelelser som skal være skriftlige mellom Partene skal sendes per e-post til de adresser som er oppgitt i Kunstneravtalen. 

13 LOVVALG OG VERNETING

Denne Kunstneravtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter som Partene ikke løser i minnelighet skal forelegges Kristiansand tingrett til avgjørelse.
     
Takk for ditt ønske om å bli forhandler.
Du vil nå bli videresendt til fullføring av din søknad (klikk "fyll ut søknad").
Fyll ut søknad